Al 40+ jaar een begrip in Assen
24/7 geopend
3500m² sportplezier
Zeer uitgebreid aanbod

Algemene voorwaarden

Fitness Factory Lidmaatschapsreglement en voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over onder andere lidmaatschap, clubleden en dergelijke. Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers en dergelijke. Dit reglement bevat dus geen statuten/huishoudelijk reglement van een sportvereniging en mag dan ook niet als zodanig beschouwd worden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Alle clubleden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving en dit reglement en de voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats naast de receptie ter inzage hangen. Deze voorwaarden zullen als doel hebben dat de clubleden het meeste plezier zullen ervaren van hun lidmaatschap. Clubleden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren door ondertekening van dit contract het reglement en de daar aan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De directie is gerechtigd indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 3. Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van alle faciliteiten van de Fitness Factory. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, mits nieuwe klant 12 maanden geen lid bij Fitness Factory Assen is geweest. Dit altijd in overleg met medewerker van FF.

 

Artikel 4. Soorten lidmaatschap

a. Jaarcontract lidmaatschap voor een enkel persoon die op het moment van ingang van het lidmaatschap minimaal de leeftijd 8 jaar heeft. Looptijd van het contract is 52 weken. Dit contract kan na de minimale looptijd worden opgezegd d.m.v. een opzegtermijn per 4 weken.

b. Gezinslidmaatschap voor alle gezinsleden die op het moment van ingang van het lidmaatschap minimaal de leeftijd van 8 jaar hebben. Looptijd van het contract is

52 weken. Dit contract kan worden opgezegd d.m.v. een opzegtermijn van 4 weken.

 

Artikel 5. Kosten

a. Eenmalige kosten. Bij het aangaan van een lidmaatschap is een eenmalig bedrag aan administratiekosten verschuldigd hetgeen voor aanvang van de contractperiode voldaan dient te zijn.

b. Kosten lidmaatschap. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap kan voldaan worden in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso per het einde van de periode. “De directie” bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.

Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die gesloten is tussen de Fitness Factory en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid – zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is in gebreke en is hij vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte daarvan. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is voldaan zal de toegang tot de Fitness Factory worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan er weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten.

Indien de Fitness Factory een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

Op ieder moment mag Fitness Factory een beëindigd lidmaatschap weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan. Leden verplichten zich melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.

 

Artikel 6. Duur van het contract en automatische verlenging

De contracten worden afgesloten voor een vaste periode van 4 of 52 weken en worden hierna automatisch verlengd met telkens periodes van 4 weken tegen de dan geldende verlengingstarieven (artikel 4a).

Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien het lid per aangetekend schrijven, 4 weken voor afloop van het contract aan de club mededeelt zijn of haar contract niet te willen verlengen.

Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.
In uitzonderlijke gevallen zoals blessures of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van de directie van de Fitness Factory, is het mogelijk om eenmaal per jaar een lidmaatschap te “bevriezen”. Dit houdt in dat gedurende een afgesproken periode het lid geen gebruik zal maken van de faciliteiten van de Fitness Factory. De “bevriezingsperiode” bedraagt minimaal een kalendermaand en maximaal 6 kalendermaanden en wordt toegevoegd aan de totale contractperiode

 

Artikel 7. Beëindiging van het lidmaatschap

De directie van de Fitness Factory behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van de onderstaande gevallen:

7.a. zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en het reglement van de Fitness Factory ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

7.b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

7.c. met een schriftelijke opzegging van tenminste 30 dagen, indien de directie van oordeel is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

 

Artikel 8. Bewijs van lidmaatschap

Elk lid koopt een bewijs van lidmaatschap (Clubcard). Bij elk bezoek aan de Fitness Factory moet het pasje worden getoond. Indien een Clubcard is verloren of zoekgeraakt, dient er een vervangende clubcard tegen vergoeding te worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid zorgvuldig met de Clubpas om te gaan. Het is niet toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de Clubcard.

Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de directie en/of de Clubmanager, zal iemand die niet in het bezit is van een geldige Clubcard de Fitness Factory mogen betreden.

 

Artikel 9. Introducé(e)s

Clubleden kunnen een introducé(e) meenemen. Zij dienen ervoor te zorgen dan hun introducé(e) in bezit is van een bezoekerspas of ander bewijs van introductie en dienen het verschuldigde introductiegeld (€10,-) vooraf aan de receptie af te rekenen.. Het lid is gedurende het verblijf op de Fitness Factory verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Introducé(e)s met een geldige bezoekerspas of ander bewijs van introductie hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezelt. Het is de verantwoordelijkheid van het Clublid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en het reglement van de Fitness Factory.

De directie behoudt zich het recht voor om:

9.a zonder opgaaf van redenen een introducé(e) de toegang te weigeren;

9.b zelf gasten op de Fitness Factory uit te nodigen; 9.c de hoogte van het introductiebedrag te bepalen.

 

Artikel 10. Gedrag van leden

Leden en introducé(e)s zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke de Fitness Factory biedt. Eventuele beschadigingen aan Clubeigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de desbetreffende leden. Leden worden geacht zich passend te kleden en zich te houden aan de de kledingvoorschriften zoals die worden aangegeven bij de diverse specifieke faciliteiten binnen de Fitness Factory. Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden glas mee te nemen naar de oefenruimtes, de kleedkamers of andere ruimtes buiten de bar. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Inbreuk op deze gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 7.a. Leden of introducé(e)s wordt niet toegestaan gebruik te maken van de Clubfaciliteiten Indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen. Er geldt in de Fitness Factory een rookverbod.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Leden en of introducé(e)s maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de Clubfaciliteiten. De Fitness Factory sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid of introducé(e) tijdens het verblijf op de Fitness Factory, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.

Ieder lid vrijwaart de Fitness Factory voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de Fitness Factory ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

De Fitness Factory is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het gebruik van de clubfaciliteiten.

 

Artikel 12. Overige zaken

De leden en introducé(e)s geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducé(e)s te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, Inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.

 

WILT U EEN EXEMPLAAR VAN DEZE VOORWAARDEN, DAN PRINTEN WIJ DIT GRAAG VOOR U UIT!